2019 ОНЫ 09-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.     Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

Энэ сард 13.8 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 12.3 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 100% биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2018 оны 9 сар

2019 оны 9 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

12358.7

14400

13861.6

-538.4

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

17.16

20

19.25

-0.75

Нийт түгээлт

мян.квтц

10731.6

12499.2

12283.4

-215.8

2.     Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Зөрүү

+   шийдвэр

ìÿí.квтц

77.84

94.58

16.74

-   шийдвэр

ìÿí.квтц

97.91

50.52

-47.39

-   зөрчил

ìÿí.квтц

79.19

31.44

-47.75

+  зөрчил

ìÿí.квтц

0.00

5

5

3.     Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

ìÿí.квтц

25.1

0

-25.1

Худалдан авсан ЦЭХ

ìÿí.квтц

41.8

31.44

-10.36

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

-16.7

-31.44

-14.74

4.     Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1627.1

1900

1578.3

-321.7

Хувиар

 

13.17

13.2

11.39

-1.81

5.     Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

2066

1000

1000

0

Үүнээс:             усаар

Гкал

0

0

0

0

                         уураар

Гкал

2066

1000

3898

2898