2019 ОНЫ 11-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ 1.     Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

Энэ сард 14.4 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 12.6 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 100% биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2018 оны11 сар

2019 оны 11 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

14634.6

14480

14441

-39

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

20.3

20

20

0

Нийт түгээлт

мян.квтц

12681.6

12568.6

12644.0

75.4

2.     Диспетчерийн графикийн биелэлт 

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Зөрүү

+   шийдвэр

ìÿí.квтц

88.56

126.54

-37.98

-   шийдвэр

ìÿí.квтц

53.82

12.62

41.2

-   зөрчил

ìÿí.квтц

10.05

0

-10.05

+  зөрчил

ìÿí.квтц

0.00

0

0

3.     Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

ìÿí.квтц

3.9

15.3

11.4

Худалдан авсан ЦЭХ

ìÿí.квтц

10.6

0

-10.6

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

-6.7

-15.3

-8.6

4.     Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1953

1964.2

1796.9

-167.3

Хувиар

 

13.35

13.2

12.44

-0.76

5.     Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

29064

28912

32016

3104

Үүнээс:             усаар

Гкал

27215

27912

27526

-386

                         уураар

Гкал

1849

1000

3902

2902