2019 ОНЫ 12-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.     Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

Энэ сард 15.1 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 13.0 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 100% биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2018 оны12 сар

2019 оны 12 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

15521.5

15000

15121.3

121.3

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

20.8

20

20.3

0.3

Нийт түгээлт

мян.квтц

13284.5

13020

13059.7

39.7

2.     Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Зөрүү

+   шийдвэр

ìÿí.квтц

46.26

171.48

125.22

-   шийдвэр

ìÿí.квтц

45.28

8.22

37.06

-   зөрчил

ìÿí.квтц

5.2

0

-5.2

+  зөрчил

ìÿí.квтц

0.00

0

0

3.     Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

ìÿí.квтц

10.28

21.02

10.82

Худалдан авсан ЦЭХ

ìÿí.квтц

2.84

0

-2.84

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

-7.44

21.02

28.46

4.     Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

2236.9

1980

2061

-167.3

Хувиар

 

14.41

13.2

13.63

-0.76

5.     Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

39051

36096

43087

6991

Үүнээс:             усаар

Гкал

36194

35096

39185

4089

                         уураар

Гкал

2857

1000

3902

2902