2020 ОНЫ 06-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ 1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 14,9 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 12,9 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 98,2 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2019 оны 3сар

2020 оны 3 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

15130,7

15130,6

14890

-240,6

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

20,33

20,34

20,01

-0,33

Нийт түгээлт

мян.квтц

13220,6

13220,6

12982,0

-238,6

 

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

92

191,58

99,58

-   шийдвэр

мян.квтц

13,36

67,92

54,56

-   зөрчил

мян.квтц

15,96

32,36

16,4

+  зөрчил

мян.квтц

0

0,86

0,86

 

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

6,9

0

-6,9

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

15,96

32,36

16,4

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

-0,9

-1,48

-0,58

 

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1910,05

1910

1908,4

-1,6

Хувиар

 

12,62

12,62

12,82

0,2

 

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

26714

27134

26358

-776

Үүнээс:             усаар

Гкал

23789

24134

23761

-373

                         уураар

Гкал

2925

3000

2597

-403