2020 ОНЫ 08-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 10,7 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 9,45 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 89,4 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2019 оны 8сар

2020 оны 8 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

15130,7

12000

10708,6

-1291,4

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

20,33

16,13

14,39

-1,74

Нийт түгээлт

мян.квтц

13220,6

10540

9452,0

-1088

 

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

119,84

88,32

-31,52

-   шийдвэр

мян.квтц

20,52

8,1

-12,42

-   зөрчил

мян.квтц

91,98

3,9

-94,08

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

 

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

11,46

0

-11,46

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

91,98

3,9

-94,08

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

-3,828

-0,178

-3,650

 

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1444,5

1460

1256,6

-203,4

Хувиар

 

12,07

12,17

11,73

-0,44

 

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

3162

3000

3283

283

Үүнээс:             усаар

Гкал

0

0

0

0

                         уураар

Гкал

3162

3000

3283

283