2020 ОНЫ 05-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 9.6 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 8.34 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 91.4 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2019 оны 5сар

2020 оны 5 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

13317

13500

10809.2

-2690.8

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

17.9

18.15

14.52

-3.63

Нийт түгээлт

мян.квтц

11244.6

11900

9519.8

-2380.2

 

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

58.9

110.9

52

-   шийдвэр

мян.квтц

64.67

5.66

-59.01

-   зөрчил

мян.квтц

2.23

0

-2.23

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

 

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

7.86

20.16

4.98

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

15.59

0

0

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

0.35

0.89

0.54

 

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Төлөв

 

Төлөв

ДХЦЭХ

Биетээр

1459.3

1600

1459.3

1600

-20.3

Хувиар

10.96

11.85

10.96

11.85

0.82

 

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

Гүйц

4000

1133

-2867

Үүнээс:             усаар

Гкал

1000

0

0

0

                         уураар

Гкал

4130

4000

1133

-2867