2020 ОНЫ 07-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 9.6 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 8.34 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 91.4 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2019 оны 7сар

2020 оны 7 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

15130,7

10416

9607.9

-808.1

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

20,33

14.0

12.91

-1.09

Нийт түгээлт

мян.квтц

13220,6

9136

8348.1

-788

 

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

70.52

91.6

21.08

-   шийдвэр

мян.квтц

17.8

12.8

-5

-   зөрчил

мян.квтц

0

24.875

-24.875

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

 

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

9.52

0

-9.52

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

0

24.875

24.875

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

0.244

-1.100

-1.344


 4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

546.1

1280

1259.7

-20.3

Хувиар

 

11.11

12,29

13.11

0.82

 

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

2439

2500

1286

-1214

Үүнээс:             усаар

Гкал

0

0

0

0

                         уураар

Гкал

2439

2500

1286

-1214