2020 ОНЫ 09-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 12.7 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 11.3 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 100,6 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2019 оны 9сар

2020 оны 9 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

13861,6

12660,4

12742,0

81,6

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

19,25

17,58

17,69

0,13

Нийт түгээлт

мян.квтц

12283,4

11217

11289,7

72,7

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

94,6

58,06

-36,54

-   шийдвэр

мян.квтц

50,5

63,92

13,42

-   зөрчил

мян.квтц

31,4

60,12

28,72

+  зөрчил

мян.квтц

5

0

-5

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

 0

0

0

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

  31,44

54,2

22,76

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

-1,386

-2,480

-1,094

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1578,2

1443,4

1452,3

8,9

Хувиар

 

11,39

11,4

11,4

0

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

3898

3000

4844

1844

Үүнээс:             усаар

Гкал

0

0

0

0

                         уураар

Гкал

3898

3000

4844

1844