2020 ОНЫ 10-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 15.4 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 13.6 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 104 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2019 оны 10 сар

2020 оны 10 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

15007,8

15030

15449,4

-419,4

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

20,17

20,2

20,77

0,57

Нийт түгээлт

мян.квтц

13078,8

13080

13600,1

520

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

208,5

140

 68,5

-   шийдвэр

мян.квтц

20,6

5,38

15,22

-   зөрчил

мян.квтц

0

28,22

-28,72

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

 48,72

5,52

-43,2

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

0

28,22

-28,22

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

2,24

-0,992

-3,23

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1929

1950

1849,3

-100,7

Хувиар

 

12,85

12,97

11,97

-1

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

5196

19405

23289

3884

Үүнээс:             усаар

Гкал

18719

16405

19458

3053

                         уураар

Гкал

5196

3000

3831

831