Хууль, эрх зүйн актын нэр
Ангилал Тогтоолын дугаар
Батлагдсан огноо Үзэх
1 Эрчим хүчний тухай хууль Салбарын хуулиуд 2001-02-01 Үзэх
2 Эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хууль Салбарын хуулиуд 2015-11-26 Үзэх
3 Авлигын эсрэг хууль Салбарын хуулиуд 2006-07-06 Үзэх
4 Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль Салбарын хуулиуд 2012-01-19 Үзэх